Конферентни системи България - Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ  

 

1. ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Всяка потвърдена поръчка (потвърдена количествена сметка) предполага пълното и безрезервно приемане от страна на Клиента на настоящите общи условия, освен ако не са договорени други, различни от настоящите.

Никое друго условие, освен писмено потвърденото в конкретната поръчка, няма тежест по-голяма от настоящите общи условия.

Изпълнението на всяка една услуга от Изпълнителя предполага безрезервното приемане от страна на Клиента на настоящите условия.

 

2. ПОРЪЧКИ И ЗАЯВКИ 

Всяка клиентска заявка е последвана от изготвена от Конферентни системи България количествена сметка, базирана на зададените от Клиента параметри. Всяка една количествена сметка е валидна 30 календарни дни.

В предоставената на Клиента по поща, факс или електронна поща количествена сметка се посочва:

- Срок на валидност на предложението. 

- Брой на делегатските приемници. 

- Начин на раздаване и приемане на делегатските приемници.

- Брой на езиците (каналите на излъчване). 

- Брой и тип на микрофоните и начина на тяхното разположение в залата.

- Брой на участниците и големина на залата, предвидена за озвучаване.

- Брой и вид на мултимедийните проектори и екрани.

- Брой и вид на друго конферентно и компютърно оборудване (компютри, копирни машини и др.). 

- Период, за който се наема оборудването.

- Дата на монтиране на оборудването.

За да бъде поръчката потвърдена, е необходимо Клиентът да върне по пощата, факса, електронната поща надлежно подписаната количествена сметка. Максималният срок на валидност на предоставената от Конферентни системи България количествена сметка, ако не е договорено друго, е 30 (тридесет ) календарни дни. Ако през този период тя не бъде потвърдена, се счита за неангажираща за Конферентни системи България.

Конферентни системи България си запазва правото за завишаване на предложените в потърдената от Клиента количествена сметка цени в следнит е случаи:

- Промяна и добавяне на оборудване след потвърдена количествена сметка. Конферентни системи България си запазва правото за завишение на цените в съответствие с количеството и типа на промененото оборудване.

- Промяна на конфигурацията на залата след извършен вече монтаж на оборудването. При липса на изрична договореност между Клиента и Конферентни системи България по отношение на новите условия, Конферентни системи България си запазва правото за неизпълнение на тези промени.

Освен ако не е уговорено противното количествената сметка, транспортните разходи са за сметка на Клиента. Всяко намаление на цените и всички видове от стъпки са от компетенцията на Конферентни системи България и се от насят до конкретната поръчка. Всяка договорена с Клиент а отстъпка е конкретна за поръчката и не води до намаление на цената за последващите поръчки. 

При условие че няма подписана от Клиента количествена сметка, но поръчката бъде потвърдена, се прилагат обичайните базови каталожни цени.

 

3. ДОКАЗАТЕЛСТВА

За целите на потвърждаване на поръчка Клиентът и Конферентни системи България приемат за оригинал и достатъчно доказателство кореспонденцията, обменена по факс, електронна поща и писма, изпратена с обратна разписка по обикновена поща или куриерска служба.

 

4. АВАНСОВО ЗАПЛАЩАНЕ

За всяка поръчка, чиято стойност надхвърля сумата от 1000 лева без ДДС, се извършва авансово плащане, чийто размер се уточнява в количествената сметка. В този случай, задължението по изпълнението на поръчката от страна на Конферентни системи България започва от момента на получаването на авансовото заплащане.

 

5. СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА 

Сроковете и мястото за доставка за монтиране на оборудването се определят в количествената сметка. Предлаганото от Конферентни системи България оборудване е гарантирано само след писмено потвърждение на количествената сметка от страна на Клиента. За конференции и други събития с брой на участниците по-голям от 200 делегата – не по-късно от две седмици преди началната дата.

 

6.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ

Конферентни системи България се задължава използваното оборудване да отговаря на стандартите за електронно оборудване IEC60065 и EN600065 и да функционира нормално, съобразно изискваният а на Клиента. Конферентни системи България се задължава да извърши монтирането на апаратурата и техническите проби в сроковете, договорени с Клиента. Конферентни системи България не от говаря за недоброто функциониране на наетото оборудване при нежелание на Клиента да наеме техник, отговарящ за работата на системите, както и в случаите на частично наемане на апаратура и нейното комбиниране с друга, собственост на Клиента или на трети лица.

 

7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Клиентът е длъжен да осигури достъп до залата в договореното време за монтаж. В договореното време за монтаж залата трябва да бъде аранжирана с маси, столове и друго мебелно оборудване, необходимо за провеждането на събитието. Инсталираното конферентно оборудване трябва да остане на определеното място за периода на наемане и да не бъде размествано за други цели, т .е. техническото оборудване не трябва да бъде демонтирано, а след това повторно инсталирано. Ако това се налага, Клиентът заплаща допълнително цената за монтиране и демонтиране със завишение от 10%. Клиентът осигурява необходимото време за демонтиране и изнасяне на оборудването след приключване на събитието. Ако не е уговорено друго, Клиентът организира и осъществява раздаването и събирането на делегатските приемници и слушалки. За загубите и повредите на техническо оборудване, претърпени по време на събитието, е отговорен Клиентът (освен за тези, които са причинени от небрежни действия на Конферентни системи България). Клиентът е длъжен да заплати на Конферентни системи България необходимата сума за подмяна на повреденото или изгубено оборудване.

Когато не е уговорено друго, Клиентът е отговорен за всеки загубен делегатски приемник от него, негов партньор или участващ делегат на стойност 348.00 лева всеки.

В петдневен срок след приключване на наемния период Клиентът е длъж ен да заплат и на Конферентни системи България договорената в количествената сметка сума.

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Конферентни системи България и Клиентът взаимно се задължават да опазват конфиденциалността на информацията,получена преди, по време и след извършване на услугата. Конферентни системи България и Клиентът не са отговорни за изтичане на информация по време на получаването и, по-специално, по време на предаването й по интернет и факс.

 

9. СОБСТВЕНОСТ НА ОБОРУДВАНЕТО

Оборудването, предоставено за периода на наемане от Клиента, е изцяло собственост на Конферентни системи България.

 

10. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Цените за наем и услуги са тези, посочени в каталога на Изпълнителя. Конферентни системи България си запазва правото за тяхната промяна без предизвестие. Приложими са базови цени за наем. Наемът за техническото оборудване е на база календарен ден. Когато наетото техническо оборудване включва оператори и лица за техническа поддръжка, както и когато се осигуряват екипи от конферентни преводачи, Клиентът заплаща техните разходи за транспорт, храна и нощувки. Клиентът заплаща също всички необходими допълнителни разходи за извършване на услугата като: мита, такси за достъп и паркиране на транспортните средства с техническото оборудване и др. Плащането се извършва в брой или по сметка след приключване на наемния период или съгласно т.4 от настоящите общи условия.

 

11. ОТСТЪПКИ

Конферентни системи България предлага следните от стъпки:

*За писмено потвърдена заявка до 6 месеца преди началната дата на провеждане на събитието - 30%. 

*За писмено потвърдена заявка до 3 месеца преди началната дата на провеждане на събитието - 20%.

*За писмено потвърдена заявка до 30 дни преди началната дата на провеждане на събитието - 10%.

Отстъпките са валидни единствено за наетата техника и не засягат техническото обслужване и конферентния превод.

 

12. АНУЛИРАНЕ НА ПОТВЪРДЕНА ПОРЪЧКА

Освен в случай на изрична предварителна уговорка, при анулиране на потвърдена количествена сметка Клиентът дължи неустойка, както следва:

-до 30 дни от уговорената дата за инсталиране на техническото оборудване – 20 % от стойността на потвърдената количествена сметка.

-от 30 до 14 дни преди уговорената дата за инсталиране на техническото оборудване - 50% от стойността на потвърдената количествена сметка.

- 7 и по-малко дни преди уговорената дата за инсталиране на техническото оборудване - 100% от стойността на потвърдената количествена сметка.

 

13. ФОРСМАЖОР

При настъпили форсмажорни обстоятелства по време на подготовката и изпълнението на договореностите предмет на поръчката, Конферентни системи България не отговаря пред Клиента за неизпълнение на своите задължения. За целите на настоящите общи условия форсмажорни обстоятелства са всички обстоятелства, които са извън контрола на и не зависят от Конферентни системи България.

 

14. РЕШАВАНЕ НА РАЗНОГЛАСИЯ

В случай на разногласие от какъвто и да е характер, страните се споразумяват да уредят отношенията си по разумен начин, а когато това не е възможно - съгласно законодателството на Република България.

 

15. ИНТЕРПРЕТИРАНЕ

За целите на настоящите Общи условия се прием а следното интерпретиране на понятията: 

1.„Клиент ” - лицето (включително неговите представители и наследници), наемащо техническо оборудване и услуги от Конферентни системи България.

2.„Техническо оборудване” - всяко техническо оборудване или други вещи, наети от „Клиента”.